| 29 marca, 2023

Podatek od przerzuconych dochodów

Zgodnie z projektowaną zmianą przepisów termin złożenia zeznania i wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych został przesunięty do 30 czerwca 2023 r. (dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym). Niemniej jednak procedura weryfikacji, czy dany podmiot podlega opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów jest bardzo złożona i wymaga uzyskania szeregu informacji o podmiotach powiązanych, dlatego zalecamy przystąpienie do analizy tej kwestii już teraz.Podatek od przerzuconych dochodów – co to takiego? 

W praktyce podatek od przerzuconych dochodów to nowy rodzaj podatku CIT, który ma przeciwdziałać transferom dochodów do krajów stosujących korzystniejsze zasady opodatkowania dochodów. Opodatkowaniu podlegają określone koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych. Podatek od przerzuconych dochodów jest rozliczany odrębnie od „zwykłego” podatku CIT. Oznacza to, że obowiązek zapłaty podatku od przerzuconych dochodów może powstać również w sytuacji gdy podatnik wykazuje stratę.


Jak ustalić, czy podatek od przerzuconych dochodów mnie dotyczy? 

Weryfikacja czy dany podmiot będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów jest wieloetapowa – analiza obejmuje zarówno polskiego podatnika, jak i zagraniczny podmiot powiązany. Poniższa tabela ilustruje kluczowe warunki, które należy przeanalizować:

Warunki odnoszące się do podatnika


Warunki odnoszące się do podmiotu powiązanego


  • Czy podatnik ponosił bezpośrednio lub pośrednio tzw. wydatki pasywne na rzecz podmiotu powiązanego?
  • Za wydatki pasywne uznaje się m.in.: koszty usług niematerialnych, opłaty z tytułu praw IP, wydatki związane z przeniesieniem ryzyka niewypłacalności dłużnika, koszty finansowania dłużnego, opłaty i wynagrodzenia za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk;
  • Czy suma kosztów pasywnych poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów?
  • Czy podmiot powiązany za rok, w którym otrzymał należność, faktycznie zapłacił podatek dochodowy według stawki 14,25% (lub niższej)?
  • Czy wydatki pasywne stanowiły 50% przychodów podmiotu powiązanego i podlegały w szczególności zaliczeniu do kosztów lub redystrybucji np. w formie dywidendy?
  • Czy podmiot powiązany podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do UOG, a jeżeli tak, czy prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą?


Wskazujemy również, że z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące podatku od przerzuconych dochodów, które znajdą zastosowanie do rozliczeń za rok 2023. Jedną z kluczowych zmian jest przerzucenie na podatnika ciężaru udowodnienia, że przesłanki opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów nie zostały spełnione. W praktyce oznacza to, że to podatnik, który ponosi (bezpośrednio lub pośrednio) tzw. wydatki pasywne na rzecz podmiotu powiązanego będzie musiał wykazać, że nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od przerzuconych dochodów.

Wątpliwości dotyczące podatku od przerzuconych dochodów mogą pojawić się w szczególności na etapie weryfikacji, czy dany podmiot będzie podlegał opodatkowaniu tym podatkiem. Niemniej jednak problematyczne może okazać się również samo jego obliczenie. Z tego powodu, jeżeli mielibyście Państwo pytania dotyczące jakiejkolwiek kwestii związanej z podatkiem od przerzuconych dochodów, zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Podatkowym Tias: office@tias.pl

O autorze

Adela Ochman

Tias