| 04 4월, 2023

Praca zdalna 2023

Od 7 kwietnia wchodzą w życie przepisy dotyczące wykonywania pracy zdalnej. Nowelizacja Kodeksu pracy to nowe możliwości i korzyści, ale również nowe obowiązki dla pracodawców i pracowników.

Najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy wyjaśnia nasza ekspertka Malwina Ruczko, liderka działu HR & Payroll w TIAS.


Zmiany w Kodeksie pracy 

Pandemia bezpowrotnie przeorganizowała rynek pracy. W ciągu ostatnich dwóch lat zawodowa rzeczywistość przeciętnego Polaka zmieniła swoje oblicze. Większość z nas pracowała zdalnie a twarze swoich współpracowników widywała wyłącznie podczas spotkań online. Oswojeni z nowymi realiami, obecnie przywykliśmy do terminu pracy zdalnej, jednak (czy zdajemy sobie sprawę, że samo to pojęcie dotychczas nie miało odbicia w aktach prawnych. Zatem w jaki sposób mogło być regulowane? Powstają pytania: skąd wiemy dokładnie jakimi zasadami rządzi się taka praca? Jaki dokument ją reguluje? Jakie są obowiązki i prawa pracodawcy?

Samo pojęcie pracy zdalnej pojawiło się dopiero w art. 3 tzw. ustawy covidowej. Wcześniej Kodeks pracy traktował wyłącznie o telepracy. Aktualizacje prawne były nieuniknione.

Sejm opracował regulacje dotyczące pracy zdalnej, nowelizacja Kodeksu pracy została już przyjęta, a przepisy opublikowane w Dzienniku Ustaw wejdą w życie 7 kwietnia 2023 roku.

Czym właściwie jest praca zdalna?

Według art. 67(18) znowelizowanego Kodeksu pracy praca zdalna to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika. Istotne, by wówczas uwzględnić wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zanim pracownik przystąpi do pracy zdalnej powinien złożyć oświadczenie mówiące o tym, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy.

Nowością jest natomiast zapis o okazjonalnej pracy zdalnej (nowy art. 67 § 1 KP). Zgodnie z nim praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, bez wyraźnej przyczyny na wniosek pracownika w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Prawo do nich posiada każdy pracownik.

Warto wspomnieć iż obecnie obowiązujący art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1842, z późn. zm) zostanie uchylony.

Komu pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?

 • pracownicy w ciąży;
 • pracownikowi wychowującemu dziecko do 4. roku życia;
 • pracownikowi–rodzicowi dziecka m.in. legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • pracownikowi sprawującemu opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • pracownikowi- rodzicowi dziecka posiadającego zaświadczenie, o ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych;
 • pracownikowi- rodzicowi dziecka posiadającemu odpowiednią opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy wykonywanie pracy zdalnej nie będzie możliwe ze względu na rodzaj albo organizację pracy. Przyczynę odmowy pracodawca powinien przedstawić na piśmie.

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy?

 • ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystywanie prywatnego laptopa pracownika oraz innych materiałów niezapewnionych przez pracodawcę;
 • zapewnienie pracownikowi szkoleń i pomocy technicznej niezbędnej do wykonywania pracy zdalnej;
 • zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy;
 • zapewnienie instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrycie ich kosztów;
 • pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych;
 • pokrycie innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej.

Warto wspomnieć, iż ekwiwalent nie będzie stanowić przychodu dla pracownika.

Jakie prawa przysługują pracodawcy?

Możliwa jest kontrola pracy zdalnej przez pracodawcę. Dotyczyć ona może m.in. przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedury ochrony danych osobowych w miejscu wykonywania pracy, a także zasad BHP. Nowy art. Art. 67 § 28 dokładnie określa jak kontrola powinna przebiegać:

 • Kontrolę przeprowadza się w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika.
 • Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju.
 • Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Należy pamiętać jednak, iż kontrola powinna opierać się na zasadach określonych w regulaminie, poleceniu pracy zdalnej bądź w porozumieniu zawartym z pracownikiem przez pracodawcę – podsumowuje Malwina Ruczko, ekspertka TIAS.

O autorze

Anna Czyż

TIAS