| 19 września, 2023

Fundacje rodzinne

22 maja 2023 r. weszły w życie przepisy dotyczące fundacji rodzinnej, które mają być odpowiedzią na trudności związane z sukcesją przedsiębiorstw w Polsce. Fundacja rodzinna ma umożliwić przede wszystkim kontynuację działalności gospodarczej i ochronę majątku na przyszłość, jednocześnie stanowiąc zabezpieczenie finansowe, m.in. dla najbliższej rodziny fundatora.


W strukturze fundacji rodzinnej wyróżniamy w szczególności dwa podmioty:

  • fundatora, który jest osobą fizyczną ustanawiającą fundację w akcie założycielskim lub testamencie oraz:
  • beneficjentów, którymi mogą być osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, a także sam fundator. Są to podmioty otrzymujące świadczenia od fundacji.


Należy wskazać, że nie ma obowiązku występowania więzi rodzinnych pomiędzy fundatorem
a beneficjentami, jednak mają one zasadniczy wpływ na opodatkowanie wypłacanych świadczeń.


Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą?

Możliwość prowadzenia przez fundację rodzinną działalności gospodarczej została ograniczona
w szczególności do zarządzania majątkiem. Może ona polegać m.in. na najmie nieruchomości, nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.


Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Poniżej przedstawiamy zarys opodatkowania wybranych czynności związanych z fundacją rodzinną:

Rodzaj czynności

Opodatkowanie

Założenie fundacji

neutralne pod względem CIT i PCC

Przekazanie świadczeń beneficjentom

15% CIT

Otrzymanie świadczeń przez beneficjentów

  • neutralne dla fundatora (jako beneficjenta) oraz osób zaliczonych do tzw. „grupy zerowej”
  • 10% PIT dla osób z I grupy podatkowej (oprócz tzw. „grupy zerowej”, której przysługuje zwolnienie) oraz II grupy podatkowej
  • 15% PIT dla pozostałych beneficjentów

Dochody z działalności dozwolonej

zwolnione z CIT

Dochody z działalności nieprzewidzianej dla fundacji rodzinnej

25% CIT

 

Audyt fundacji rodzinnej

Przepisy przewidują konieczność przeprowadzania audytu w fundacji rodzinnej co 4 lata, a w niektórych przypadkach nawet corocznie. Audyt obejmuje w szczególności prawidłowość i rzetelność zarządzania aktywami fundacji rodzinnej, zaciągania i spełniania zobowiązań. Firmę audytorską lub zespół audytorów wyznacza zgromadzenie beneficjentów fundacji. Zespół audytorów może składać się wyłącznie z biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, adwokata oraz radcy prawnego. Ponadto, audytor m.in. musi być niezależny od fundacji i nie może brać udziału w procesach doradczych na jej rzecz.


Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania związane z fundacją rodzinną, bądź potrzebowali naszego wsparcia w tym zakresie, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Działem Podatkowym TIAS: office@tias.pl