| 06 maj, 2021

Nowe regulacje prawne obowiązujące od 1 maja 2021 r.

Z dniem 1 maja 2021 r. zostały wprowadzone nowe przepisy Kodeksu karnego skarbowego, które mają na celu przyspieszyć oraz częściowo uprościć sprawy mające charakter wykroczenia skarbowego. Dzięki poniższym regulacjom – postępowanie będą mogły odbywać się w szybszym tempie, w trybie postępowania mandatowego – bez potrzeby angażowania podmiotów o charakterze karnym. W nawiązaniu opisane w artykule rozwiązania mają na celu wyrównać szanse przedsiębiorców na rynku, poprzez ułatwienie procesu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz analogicznie utrudnić ich funkcjonowanie w tzw. Szarej strefie.Pakiet Akcyzowy jako wsparcie dla uczciwych przedsiębiorców

Do najważniejszych przepisów Pakietu akcyzowego należą:

- Rozszerzenie przesłanek odmowy wydania oraz cofnięcia zezwoleń akcyzowych, oraz przesłanki odmowy dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, oraz wykreślenia z tego rejestru, w celu uniknięcia wydarzeń, gdzie osoba upoważniona do kierowania działalnością wspomnianych podmiotów – mogłaby stanowić tzw. Słup lub inaczej określając - osobę nieposiadającą obowiązku rozliczania się z podatków.

- aktualizację w zakresie informacji dotyczących instytucji Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA), odpowiadających między innymi za zwiększenie nadzoru merytorycznego wydawanych decyzji WIA, prowadzenie odpowiedniej kontroli podczas stosowania WIA (m.in. implementację mocy wiążącej WIA w kontekście podmiotu, któremu wydano wprowadzenie ważności WIA przez okres 5 lat od dnia jej wydania wraz z możliwością przedłużenia tego okresu na podstawie wniosku podmiotu posiadającego WIA, określenie kręgu podmiotów, które mają możliwość wystąpienia o WIA).

- Ograniczenie katalogu danych osobowych podawanych przez sprzedawcę wyrobów węglowych będących na liście finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego i przez finalnego nabywcę węglowego w oświadczeniu dotyczącym nabytych wyrobów węglowych do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy. W efekcie proces ten anuluje zbyt intensywną ingerencję w prywatność osób oraz ich dane (zlikwidowano warunek przedstawiania numeru dowodu osobistego, w momencie gdy nabywca wyrobów węglowych otrzymał nadany numer PESEL).

- Zlikwidowanie wymogu prowadzenia ewidencji przez osoby fizyczne, które produkują energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.

- W celu silniejszego zabezpieczenia budżetu państwa, z dniem 1 maja 2021 r. została wprowadzona zmiana w Kodeksie karnym skarbowym, dotycząca podwyższenia górnej granicy zagrożenia sankcją w formie kary pozbawienia wolności, objęcia penalizacją czynów dotychczas niestanowiących przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi wbrew przepisom ustawy o podatku akcyzowym oraz podniesienia wysokości górnej granicy kary grzywny w postępowaniu mandatowym za popełnione wykroczenia skarbowe.


Więcej informacji w komunikacie MF.


Legalizacja wyrobów nowatorskich oraz płynu do papierosów elektronicznych

Do najnowszych zmian regulacji należą również wszystkie wyroby nowatorskie oraz płyny do papierosów elektronicznych, które są przeznaczone do sprzedaży. Muszą one zostać oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Więcej informacji w komunikacie MF.


Potwierdzanie spisów wyrobów akcyzowych

Od 1 maja 2021 r. naczelnicy urzędów celno-skarbowych obejmują stanowisko osób odpowiedzialnych za potwierdzanie spisów wyrobów akcyzowych podlegających oznaczaniu legalizacyjnymi znakami akcyzy. Do tej pory powyższa czynność wykonywana była przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach znaków akcyzy. Powyższa regulacja umożliwi w większym stopniu wyeliminować problemy dotyczące potwierdzania spisów wyrobów akcyzowych – w nawiązaniu, ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej.Zmiany w kodeksie karnym skarbowym

Dzięki wejściu w życie w dniu 1 maja 2021 r. nowych regulacji większa ilość spraw o wykroczenia skarbowe będzie miała możliwość zostać zrealizowana poprzez drogę postępowania mandatowego. Ułatwienie tej procedury będzie polegało na uniknięciu konieczności przesyłania aktu oskarżenia do sądu, w sytuacjach gdy kara grzywny, która grozi sprawcy, przekracza maksymalną wysokość kary grzywny możliwą do otrzymania drogą mandatu karnego. Dzięki temu procesowi, realizacja spraw będzie miała możliwość realizacji w formie jednorazowego kontaktu sprawcy wykroczenia skarbowego z poszczególnymi organami państwa.

Kolejnym aspektem dotyczącym zmian w kodeksie, jest możliwość nieprzyjęcia przez sprawcę mandatu karnego, gdzie w efekcie, jego sprawa zostanie poprowadzona na drogę postępowania sądowego. Warunkiem nałożenia mandatu (kary grzywny) jest akceptacja sprawcy dotycząca wykroczenia skarbowego.

W nawiązaniu do powyższej informacji zmiana art. 48 § 2 Kodeksu karnego skarbowego (Kks) spowoduje podwyższenie wysokości górnej granicy kary grzywny nałożonej na drodze mandatu karnego za wykroczenie skarbowe. W efekcie, z dniem 1 maja 2021 r. w życie weszły przepisy określające karę grzywny minimalną w wysokości 280 zł, natomiast najwyższa forma kary grzywny wynosi 14 tys. Zł co oznacza pięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. Górna granica kary grzywny może dotyczyć głównie przemytników oraz handlarzy nielegalnych wyrobów akcyzowych lub przemytników gotówki przez granice Unii Europejskiej, w momencie, w którym wbrew ustalonemu prawu, nie zgłaszają przewozu przez granicę w kwocie powyżej równowartości 10 tys. euro. Co również istotne, wysokość górnej granicy kary grzywny, nie będzie miała wpływu na wysokość mandatów dotyczących drobnych wykroczeń skarbowych – takich jak złożenia zeznania PIT po terminie.

Więcej informacji w komunikacie MF.


Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/przepisy-obowiazujace-od-1-maja-2021-r-o-ktorych-warto-pamietac

O autorze

Dział Podatkowy

Tias