podatek u źródła
| 23 wrzesień, 2020

Płatność za gwarancję bez podatku u źródła. Należyta staranność płatnika przy płatności za granicę

Miło nam poinformować, że dla naszego Klienta z branży budowlanej uzyskaliśmy pozytywne stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie braku obowiązku pobrania podatku u źródła przy wypłacie wynagrodzenia do podmiotu zagranicznego za udzielenie gwarancji określonego procentowo.Case study

Nasz Klient w celu pozyskania środków na inwestycję (zakup udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce) wystąpił o zewnętrzne dokapitalizowanie. Warunkiem uzyskania wsparcia było uzyskanie gwarancji. Rolę gwaranta pełni spółka z siedzibą w Korei, jako jedyny wspólnik. Wynagrodzenie zostało określone procentowo od kwoty dokapitalizowania. Wątpliwość Klienta dotyczyła w szczególności ryzyka zakwalifikowania tak określonego wynagrodzenia jako „odsetek” na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Koreą Południową (dalej: Umowa Polska-Korea) i opodatkowania 10% podatkiem u źródła w Polsce.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wynagrodzenie wypłacone przez naszego Klienta do spółki koreańskiej za udzielenie gwarancji nie będzie podlegało w Polsce podatkowi u źródła, przy założeniu posiadania przez naszego Klienta certyfikatu rezydencji spółki koreańskiej na moment wypłaty. W szczególności organ podkreślił, że:

„Wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę Podmiotowi Powiązanemu stanowi jedynie zapłatę za gotowość Podmiotu Powiązanego do dokapitalizowania spółki. Tym samym, wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę Podmiotowi Powiązanemu z tytułu gwarancji nie stanowi odsetek w rozumieniu art. 11 Konwencji [umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Koreą Południową – przypis TIAS] […] skoro jak wynika z wniosku Wnioskodawca posiada certyfikat rezydencji Spółki C, to należności dotyczące uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu gwarancji należy traktować jako zysk przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 Konwencji. Zyski te podlegają opodatkowaniu tylko w państwie siedziby podmiotu, który dochód taki uzyskuje (w rozpatrywanej sprawie na terytorium Korei Południowej)”.

opodatkowanie gwarancji


Ustawa CIT i Umowa Polska-Korea w kwestii gwarancji

Warto przy tej okazji przypomnieć, że ustawa CIT, przewiduje opodatkowanie wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń podatkiem u źródła w Polsce według stawki 20%. Jednocześnie wskazuje jednak, że przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a zatem jeśli umowa z krajem rezydencji podmiotu udzielającego gwarancję stanowi inaczej, to uregulowania umowy będą miały pierwszeństwo (zgodnie z systemem źródeł prawa w Polsce). Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Koreą Południową przewiduje, że zyski spółki koreańskiej podlegają co do zasady opodatkowaniu w Korei, chyba, że spółka ta posiada w Polsce zakład podatkowy i są one związane z działalnością zakładu (art. 7 Umowy Polska-Korea). Nasz Klient posiada wPolsce zakład podatkowy w postaci oddziału, jednak gwarancja jest zapewniana przez centralę w Korei i wynagrodzenie z tytułu gwarancji należy przypisać spółce koreańskiej, a nie jej oddziałowi w Polsce. Zatem, na podstawie art. 7 Umowy Polska Korea opłata za gwarancję będzie w tym przypadku opodatkowana jedynie w Korei.

Jednocześnie jednak, z uwagi na procentowy sposób określenia wynagrodzenia z tytułu gwarancji oraz brzmienie Umowy Polska-Korea, na uwzględnienie zasługuje również art. 11 tej Umowy, który przewiduje szczególne zasady opodatkowania odsetek i obowiązek poboru podatku w państwie wypłacającego według stawki 10%. Przepis ten definiuje odsetki jako dochód z wszelkiego rodzaju roszczeń, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności dochód od gwarancji rządowych, dochód z obligacji i listów zastawnych, włączając premie i nagrody związane z takimi gwarancjami, obligacjami i listami zastawnymi.

W przepisie tym pojawia się co prawda słowo „gwarancja”, natomiast w kontekście gwarancji rządowych, w angielskiej wersji, która jest w przypadku Umowy Polska-Korea rozstrzygająca, pojawia się określenie „government securities”, co w innych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania jest także tłumaczone jako „państwowe papiery wartościowe” np. w umowie z Czechami oraz w Modelowej Konwencji OECD, „pożyczek rządowych” np. w umowie z Chinami i Niemcami – zatem bez odwoływania się do słowa gwarancja w jakikolwiek sposób. Aby wykluczyć całkowicie ryzyko zakwalifikowania wynagrodzenia z tytułu gwarancji określonego procentowo do kategorii odsetek, warto odwołać się do Komentarza do Modelowej Konwencji OECD o unikaniu podwójnego opodatkowania, który stanowi wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Jak wskazują zapisy Komentarza OECD, pod pojęciem odsetek należy rozumieć wynagrodzenie wypłacane z tytułu pożyczonych pieniędzy. Można zatem uznać, iż odsetki występują wyłącznie w sytuacji wcześniejszego udostępnienia dłużnikowi kapitału, co potwierdził organ podatkowy w uzyskanej przez nas interpretacji: „za odsetki w rozumieniu UPO [Umowy Polska Korea – przypis TIAS] powinno być uważane wyłącznie wynagrodzenie z tytułu faktycznego udostępnienia kapitału (w szczególności w formie pożyczki)”.

Słusznie zatem organ podatkowy stwierdził, że wypłacane wynagrodzenie z tytułu gwarancji przez naszego Klienta do spółki koreańskiej nie zalicza się do kategorii odsetek, o których mowa w art. 11 Umowy Polska-Korea, gdyż jest zapłatą za gotowość spółki koreańskiej do dokapitalizowania spółki w Polsce. Zatem na podstawie art. 7 Umowy Polska-Korea wynagrodzenie z tytułu gwarancji podlega opodatkowaniu w Korei (co jest jednoznaczne z brakiem obowiązku pobrania podatku u źródła w Polsce), przy założeniu posiadania wypłacającego certyfikatu rezydencji spółki koreańskiej na dzień wypłaty wynagrodzenia.

Jednocześnie zaznaczamy, że brak obowiązku pobrania podatku u źródła na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zwalnia płatnika z dopełnienia obowiązków raportowych względem organów podatkowych i otrzymującego należność poprzez złożenie odpowiedniej informacji na formularzu IFT-2R.


opodatkowanie odsetek


Należyta staranność

Co istotne organ zaznaczył, że Wnioskodawca jako płatnik zwolniony z pobrania podatku u źródła zobowiązany jest także do dochowania należytej staranności zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 3 ustawy CIT bez względu na to, czy suma wypłat należności na rzecz jednego podatnika przekroczy w danym roku podatkowym kwotę 2 mln zł. Zdanie 3 zostało dodane do ustawy CIT wraz z planowaną zmianą w systemie poboru podatku u źródła. Zmiana dotyczy obowiązującego obecnie systemu zwolnienia z poboru podatku na moment zapłaty przy spełnieniu określonych prawem warunków (ang. tax relief at source) na system zwrotu podatku tj. pobranie podatku przy wypłacie i późniejszy zwrot (ang. tax refund) przy kwotach należności powyżej 2 mln zł na rzecz tego samego podatnika. Wejście w życie przepisów regulujących zmianę systemu poboru podatku u źródła było już kilkakrotnie przesuwane i obecnie termin wejście w życie to 1 stycznia 2021 r.

Natomiast regulacja odnosząca się do wymogu dochowania należytej staranności przez płatnika na moment dokonania wypłaty do zagranicznego kontrahenta obowiązuje już obecnie i nastręcza wielu problemów interpretacyjnych. Restrykcyjne podejście, które obecnie prezentują organy podatkowe wymaga, by w celu dochowania należytej staranności płatnik bez względu na kwotę wypłacanej należności weryfikował czy odbiorca należności jest jej rzeczywistym odbiorcą oraz czy prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą. Organy utrzymują, że już obecnie weryfikacja powinna być przeprowadzona na podstawie odpowiednio sporządzonych oświadczeń, sprawdzenia danych w dostępnych źródłach informacji, zgromadzenia dokumentów w przypadku wypłat do podmiotów powiązanych, a przy najistotniejszych kwotach uzyskania opinii audytora lub doradcy podatkowego. W przeciwnym wypadku tj. przy braku dochowania należytej staranności organy odmówią korzyści wynikających z zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnień na podstawie dyrektyw i określą zobowiązanie podatkowe z zastosowaniem standardowych stawek wynikających z ustawy CIT.

W tym temacie odsyłamy Państwa do naszego artykułu poświęconego wymogom należytej staranności i bieżącemu orzecznictwu sądowemu w tym temacie:

 ▶  Bez weryfikacji kontrahenta trzeba zapłacić podatek u źródła

taxes


Jako TIAS pomagamy naszym klientom w:

oszczędnościach w przypadku płatności, których charakter nie jest jednoznaczny i daje możliwość wystąpienia z wnioskiem o interpretację organów podatkowych

identyfikacji płatności za granicę, które wymagają poboru podatku u źródła

prawidłowym rozliczeniu transakcji transgranicznych z perspektywy podatkowej

- prawidłowym udokumentowaniu poboru podatku i obowiązkach raportowych do organów podatkowych

dochowaniu należytej staranności na moment wypłaty dla celów dowodowych (potencjalnej kontroli, postępowania podatkowego).


Na bieżąco śledzimy i informujemy naszych Klientów o najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych i organów podatkowych w temacie podatku u źródła.O autorze

Anna Skibińska

Doradca Podatkowy

Licencjonowany Doradca Podatkowy z doświadczeniem w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego i podatku dochodowego od osób prawnych zdobytym podczas pracy w jednej z największych firm konsultingowych działających w Polsce i Szwajcarii. Specjalizacja Anny obejmuje kwestie podatkowe związane z potrącaniem podatków u źródła, ryzykiem stałego zakładu oraz różnymi aspektami podatkowymi transakcji transgranicznych. Anna doradza międzynarodowym firmom, a także polskim klientom z różnych branż (także działających w specjalnych strefach ekonomicznych), w tym z branży motoryzacyjnej, elektronicznej, finansowej, nieruchomości, filmowej, informatycznej i tytoniowej.
Anna reprezentuje polskich i międzynarodowych klientów przed polskimi organami podatkowymi.