| 20 styczeń, 2021

Zmiany limitów 2021

Limity dla celów podatku dochodowego


Limit na 2021 r. dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych


W 2021 r. prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mieli podatnicy, którzy w 2020r.:

- uzyskali przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 9.030.600,00 zł (2.000.000 euro × 4,5153 zł/euro), lub

- uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 9.030.600,00 zł (2.000.000 euro × 4,5153 zł/euro).

Prawo do opłacania ryczałtu za okresy kwartalne będzie przysługiwało w 2021 r. podatnikom, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki nie przekroczyły w 2020 r. kwoty 903.060 zł (tj. 200.000 euro × 4,5153 zł/euro).


Status małego podatnikaMałym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro.

W 2021 r. małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w 2020 r. kwoty 9.031.000 zł (2.000.000 euro × 4,5153 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Przypomnijmy, że podatnicy posiadający status małego podatnika będą mogli w 2021 r.:

  • opłacać zaliczki na podatek dochodowy za okresy kwartalne,
  • jeśli są podatnikami CIT, stosować 9% stawkę CIT, w przypadku nieprzekroczenia 2.000.000 euro przychodów w danym roku podatkowym, (9.097.000 zł, kurs 4,5485 zł/euro z pierwszego dnia roboczego danego roku podatkowego),
  • dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych,

Limit jednorazowej amortyzacji dla małych podatników oraz rozpoczynających działalnośćMali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia) mają prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2021 r. będzie wynosił 226.000 zł


Jednorazowa amortyzacja dla wszystkich podatników w związku z nabyciem fabrycznie nowych środków trwałych.Wszyscy podatnicy mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji na nowych zasadach, w odniesieniu do fabrycznie nowych środków trwałych z grupy 3-6 i 8 KŚT - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

W 2021 r. podatnicy będą mieli możliwość dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.


Limity dla celów rachunkowości


Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021r.


Księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody, za poprzedni rok podatkowy (obrotowy według ustawy o rachunkowości), wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 2.000.000 euro (por. art. 24a ust. 4 ustawy o PDOF oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Po przeliczeniu kwoty 2.000.000 euro obowiązującym kursem (4,5153zł/euro), limit ten wyniesie 9.030.600 zł


Limity dla celów VAT


Mały podatnik


W 2021 r. małym podatnikiem dla celów VAT będzie podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; limit ten na 2021 r. wynosi 5.418.000 zł (1.200.000 euro × 4,5153 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Mali podatnicy mogą korzystać z pewnych uproszczeń, tj. rozliczać VAT:

1) według tzw. metody kasowej,

2) kwartalnie .

Z kwartalnego rozliczania VAT nie mogą korzystać podatnicy zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja. 

Jako TIAS :

- na bieżąco śledzimy i informujemy naszych Klientów o najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych i organów podatkowych.