Polityka prywatności

there is always a solution.

Polityka prywatności.

Ovom veb stranicom upravlja TIAS SP. DOO sa licenciranom kancelarijom u Vroclavu (53-411) u ulici Krucza 68/9, uneto u NIP 8992810656, REGON 366642048 ("Administrator").

Politika Privatnosti utvrđuje načela za čuvanje i pristup podacima na korisnikovim uređajima pomoću kolačića koje administrator koristi za pružanje elektronskih usluga, kao i pravila korišćenja Web Push obaveštenja od strane veb stranice.

Molimo pročitajte ove uslove pažljivo prije korišćenja usluge. Korišćenjem naše usluge, prihvatate ove uslove bez obzira da li ste se odlučili registrovati na administratorskoj usluzi ili ne.

Korisnici mogu promeniti podešavanja kolačića u njihovim veb pregledačima, npr. moguće je delimično ograničiti ili potpuno onemogućiti opciju čuvanja kolačića. Ako ne promenite podešavanja kolačića u vašem veb pregledaču, kolačići će biti sačuvani u memoriju vaših uređaja. Promena podešavanja kolačića može ograničiti funkcionalnost usluge. Ako imate pitanja, komentara ili zahteva u vezi sa Politikom Privatnosti, Kolačićima ili Web Push obaveštenjima, obratite nam se na adresu biuro@tias.pl

§ 1. Definicije

Administrator - je TIAS SP.  DOO

sa licenciranom kancelarijom u Vroclavu (53-411) u ulici

Krucza 68/9, uneto u NIP 8992810656, REGON 366642048, koja pruža elektronske usluge, čuva i daje pristup informacijama o korisnikovim uređajima, obrađuje korisnikove lične podatke koje su dobijene, između ostalog, i preko naše usluge, kao i pružanje Web Push obaveštenja.

Kolačići - su računarski podaci, naročito male tekstualne datoteke sačuvane na uređajima preko kojih korisnik koristi veb stranice naše usluge. Kolačići administratora - Kolačići koji su objavljeni od strane administratora, a u vezi su sa pružanjem elektronskih usluga od strane administratora preko naše usluge. Spoljni Kolačići - Kolačići koji su objavljeni od strane administratorovih partnera preko veb stranice naše usluge. Web Push obaveštenja - su poruke koje sadrže, između ostalog, marketinške informacije kao što su trenutno dostupne promocije u sklopu usluge, poslane od strane usluge na korisnikom veb pregledač.

Web Push obaveštenja šalju se na korisnikov veb pregledač tek nakon što korisnik pristane na ovaj vid komunikacije. Usluga - je veb stranica ili aplikacija koju administrator vodi kao internet uslugu u domenu: tias.pl i pl Device - što je elektronski uređaj pomoću kojeg korisnik pristupa usluzi. Korisnik - subjekt kojem usluge mogu biti pružene elektronskim putem ili neko sa kim se može zaključiti ugovor o pružanju elektronskih usluga, u skladu sa uslovima i odredbama zakona.

§ 2. Vrste upotrebljenih Kolačića 

Kolačići korišteni od strane administratora su sigurni za korisnikov uređaj. Naročito nije moguće preneti viruse ili druge neželjeni i zloćudni softver na korisnikov uređaj ovim putem.

Ove datoteke omogućavaju prepoznavanje softvera korištenog od strane korisnika i prilagođavanje usluge korisnikovim ličnim potrebama. Kolačići obično sadrže ime domena iz kojeg dolaze, te vreme njihovog skladištenja u uređaj u dodeljenu vrednost. Administrator koristi dve vrste Kolačića:

Kolačići sesije: skladištene na korisnikovom uređaju do kraja trenutne sesije na veb pregledaču. Skladištene informacije se onda izbrišu iz uređaja. Mehanizam kolačića sesije ne dozvoljava preuzimanje bilo kakvih ličnih ili poverljivih podataka sa korisnikovog uređaja;

Trajni Kolačići: su skladišteni na korisnikov uređaj i ostaju tu dok se izbrišu. Završavanjem sesije na veb pregledaču ili isključivanje uređaja ne uzrokuje njihovo brisanje iz korisnikovog uređaja. Mehanizam trajnih kolačića ne dozvoljava preuzimanje bilo kakvih ličnih ili poverljivih podataka sa korisnikovog uređaja.

Korisnici mogu ograničiti ili isključiti pristup datotekama kolačića njihovim uređajima. U takvom slučaju, korišćenje usluge će još uvek biti moguće sa izuzetkom funkcija koje su potrebni kolačići.

§ 3. Svrhe za koje se kolačići koriste 

Administrator koristi kolačiće u sledeće svrhe:

Konfiguracija usluge - prilagođavanje sadržaja usluge korisnikovim željama i optimizacija korišćenja veb stranica naše usluge;

analiza, istraživanje i revizija publike - sakupljanje opštih i anonimnih statističkih podataka, stvaranje anonimnih statistika sa analitičkim metodama koje nam pomažu u shvatanju naše usluge.  Korisnici koriste veb stranice naše usluge, što ima omogućava unapređenje sadržaja i njegove strukture;

pružanje reklamnih usluga - prikaz reklamnih poruka usklađenih željama korisnika;

Administrator usluge koristi Spoljne kolačiće u sledeće svrhe:

Konfiguracija usluge - prilagođavanje sadržaja servisnih veb stranica korisnikovim željama i optimizacija korišćenja veb stranica naše usluge (Administrator kolačića: i-Systems limited liability company u ograničenom partnerstvu sa sedištem u Opoleu);

analiza, istraživanje i revizija publike - sakupljanje opštih i anonimnih statističkih podataka putem Google Analytycs alatke - Administrator kolačića:  Google Inc. sa sedištem u SAD-u;

pružanje reklamnih usluga - prikaz reklamnih poruka usklađenih željama korisnika korištenjem Google Adwords analitičke alatke - Administrator kolačića  Google Inc. sa sedištem u SAD-u, RTB S.A. sa sedištem u Varšavi, Cube Group S.A. sa sedištem u Varšavi.

§ 4. Mogućnosti utvrđivanja uslova o skladištenju i pristupu sa kolačićima 

Korisnik može samostalno, bilo kada, promeniti podešavanja kolačića, definišući uslove za njihovo skladištenje i pristup korisnikovom uređaju. Promene podešavanja pomenute u prethodnoj rečenici mogu biti izvršene od strane korisnika u podešavanjima veb pregledača ili u konfiguraciji usluge. Konkretno, ova podešavanja mogu biti promenjena tako da blokiraju automatsko upravljanje kolačićima u podešavanjima veb pregledača ili da budu obavešteni kad god kolačići budu postavljeni na korisnikov uređaj.

Detalji o mogućnostima i načinima upravljanja kolačićima su dostupni u podešavanjima softvera (veb pregledača). Korisnik može izbrisati kolačiće u bilo kojem trenutku korištenjem funkcija korištenog veb pregledača.

Ograničavanje kolačića može uticati na dostupne funkcije veb stranice naše usluge.

 

§ 5. Web Push obaveštenja 

Web Push obaveštenja se šalju korisnikovom veb pregledaču tek nakon što korisnik pristane da ih prima. Da bi pristao na primanje Web Push obaveštenja, korisnik treba da označi opciju ''prikaži obaveštenja'' ili sličnu opciju u poruci koju je poslao korisnikov veb pregledač (svaki pregledač može imenovati ovu opciju drugačije).

Saglasnost za primanje Web Push obaveštenja može biti opozvano bilo kada promenom podešavanja korisnikovog veb pregledača.

Administrator ne obrađuje nikakve lične podatke korisnika korištenjem Web Push obaveštenja. Korisnici se prepoznavaju na osnovu informacija sačuvanih od strane njihovog veb pregledača, kojima administrator nema pristup. 

§ 6. Obrada i zaštita podataka

Administrator korisnikovih ličnih podataka je Administrator, tj. TIAS SP. DOO sa licenciranom kancelarijom u Vroclavu (53-034) u ulici Krucza 68/9, NIP 8992810656, REGON 366642048

Administrator ulaže svaki napor za uvažavanje privatnosti i obezbeđivanje sigurnosti korisnikovih ličnih podataka, dobijenih putem veb stranice.

Administrator, kao administrator ličnih podataka u sklopu EU regulacije 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti pojedinca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i poništavanje Direktive 95/46/EC (Opšta uredba o zaštiti podataka) (''Uredba'') je odgovorni subjekt za sve lične podatke pružene administratoru od strane korisnika ili nabavljene, između ostalog, putem Prodavnice.

Obrada korisnikovih ličnih podataka odvija se su skladu sa Uredbom, Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o pružanju elektronskih usluga i Zakonom o telekomunikaciji.

Korisnikovi lični podaci će biti obrađivani od strane administratora u svrhe koje su u vezi sa korišćenjem veb stranice, u svrhe koje proizilaze iz legitimnih interesa administratora, kao i na osnovu korisnikovog pristanka - u svrhe koje su u skladu sa datim odobrenjima (uključujući, na primer u marketinške svrhe i slanje biltena).

Dostavljeni podaci će biti obrađeni na osnovu čl. 6 odeljak 1 stav a), b) i f) Uredbe.

Pružanje ličnih podataka od strane korisnika je proizvoljan, ali neophodan za neke funkcije usluge. Ako se lični podaci ne dostave, neke funkcije usluge bivaju sprečene.

Lični podaci se obrađuju na osnovu saglasnosti dobijene od vlasnika podataka.

Korisnik ima pravo da zahteva pristup ličnih podataka kojih ga se tiču od administratora, i pravo na ispravku, brisanje ili ograničavanje obrade njegovih podataka.

Korisnik ima pravo da povuče saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka bilo kada, bez uticaja na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu prethodno date saglasnosti.

Lični podaci će se skladištiti do povlačenja saglasnosti, i dok su u obimu prerade  Korisnikovih ličnih podataka u zakonite svrhe administratora - u periodu koji je u skladu sa zakonom.

Korisnik ima pravo da podnese žalbu predsedniku Kancelarije za zaštitu ličnih podataka (a prije formiranja ove kancelarije, generalnom inspektoru za zaštitu ličnih podataka), ako on smatra da obrada njegovih podataka krši zakon.

Korisnikovi lični podaci će biti obrađivani u obliku analitičkog, prodajnog i marketinškog profilisanja da bi se uskladio materijal kojeg šalje administrator za potrebe i interes korisnika i kako bi se izvršila merenja koja omogućavaju administratoru da unapredi njegove usluge. Obavezujuće odluke administratora nisu automatizovane.

§ 7. Promene Pravila o Privatnosti i Kolačića

Sve promene Pravila o Privatnosti i Pravila kolačića će biti objavljene na ovoj stranici.