| 25 March, 2022

Rozporządzenie przedłużające termin rozliczenia podatku CIT i Rozporządzenie przedłużające termin złożenia sprawozdania finansowego weszły w życie

Ministerstwo Finansów po raz kolejny przedłuża terminy złożenia zeznania dla podatników podatku CIT oraz sporządzenia sprawozdania finansowego.


Rozliczenie CIT


Rozporządzenie przedłuża termin na złożenia zeznania oraz wpłatę podatku CIT do dnia 30 czerwca 2022 r. Z przedłużenia będą mogli skorzystać podatnicy, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. 

Rozporządzenie nie przewiduje przesunięcia terminów złożenia innych informacji/deklaracji podatkowych za rok 2021, np. IFT-2R czy ORD-U. 


Sprawozdanie finansowe


Rozporządzenie zakłada przedłużenie terminu sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych (w tym sprawozdań skonsolidowanych):

  •  3 miesiące – w przypadku jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych,
  •  1 miesiąc – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
  •  3 miesiące – w przypadku podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe. 


Przesunięcie ma mieć zastosowanie do sprawozdań dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r. ale nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r. (o ile termin wykonania obowiązków nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.). 


O autorze

Adela Ochman

Tias