| 24 February, 2023

Zbliża się termin raportowania CbC

Raportowanie Country by Country (CbC) jest kolejnym narzędziem służącym ograniczaniu nadużyć podatkowych w zakresie cen transferowych. W ramach CbC duże grupy kapitałowe są zobowiązane do informowania organów podatkowych m.in. o miejscach prowadzenia działalności, jednostkach zależnych i zagranicznych zakładach należących do grupy kapitałowej.


Raportowaniu w ramach CbC podlegają grupy kapitałowe, których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym:

  • 3 250 000 000 zł – w przypadku gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w złotych,
  • 750 000 000 euro albo równowartość tej kwoty – w pozostałych przypadkach.


Wyróżnia się dwa rodzaje sprawozdań CbC w zależności od statusu jednostki: raport CbC-P jest składany przez jednostkę, której wyniki są objęte konsolidacją w ramach grupy kapitałowej zobowiązanej do raportowania CbC, natomiast raport CbC-R jest składany przez jednostkę dominującą takiej grupy (lub inną wyznaczoną jednostkę).


Status jednostki

Rodzaj formularza

Zakres przekazywanych informacji 

Termin na złożenie raportu 

  • Jednostka należąca do grupy kapitałowej, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski lub podmiot zagraniczny prowadzący na terytorium Polski działalność poprzez zakład (np. oddział podmiotu zagranicznego)

CbC-P

W raporcie należy podać m.in. dane identyfikacyjne jednostki, która przekaże informację o grupie podmiotów

3 miesiące od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów (do 31 marca 2023 r.*)

  • Jednostka dominująca w grupie kapitałowej (lub jednostka wyznaczona), mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP

CbC-R

W raporcie należy podać m.in. informacje o podmiotach należących do grupy kapitałowej.

12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego

(do 31 grudnia 2023 r.*)

*w przypadku, gdy rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy


Zwracamy również uwagę, że formularze CbC-P i CbC-R składa się wyłącznie elektronicznie.


Niedopełnienie obowiązków związanych z raportowaniem CbC może skutkować dolegliwymi sankcjami – Szef Krajowej Administracji Skarbowej może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 złotych. Należy dodać, że sankcjonowane jest również złożenie raportu niezgodnie z posiadanymi danymi lub w niekompletnej formie.


Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące jakiejkolwiek kwestii związanej z raportowaniem CbC, zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Podatkowym Tias: office@tias.pl.

O autorze

Adela Ochman

Tias

`