| 13 March, 2023

Zbliża się termin raportowania struktury właścicielskiej w spółkach nieruchomościowych

Zbliża się termin na złożenie informacji o strukturze udziałowej tzw. spółek nieruchomościowych za 2022 rok. Termin składania informacji za rok 2022 nie został wydłużony, tak jak to miało miejsce w poprzednim roku. W konsekwencji, dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych upływa z dniem 31 marca 2023 r.


Kogo dotyczy obowiązek raportowania? 

Informacje składają:

 • podmioty, które spełniają definicję spółki nieruchomościowej
 • wspólnicy spółek nieruchomościowych, którzy posiadają bezpośrednio lub pośrednio 5% praw głosu, praw do udziału w zyskach lub praw o podobnym charakterze.


Co to jest spółka nieruchomościowa? 

Warunki dla uznania za spółkę nieruchomościową są odmienne w przypadku podmiotów istniejących i podmiotów rozpoczynających działalność.


Podmiot istniejący

Podmiot rozpoczynający działalność

 • Podmiot jest zobowiązany do sporządzenia bilansu,
 • na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego (obrotowego), co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość nieruchomości położonych na terytorium Polski
 • wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł, oraz
 • co najmniej 60% ogółu przychodów stanowiły przychody z tytułu:
 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze,
 • przeniesienia własności nieruchomości lub praw do nieruchomości, lub
 • udziałów w innych spółkach nieruchomościowych.
 • Podmiot jest zobowiązany do sporządzenia bilansu,
 • na pierwszy dzień roku podatkowego (obrotowego), co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości, oraz
 • wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł.Co i jak należy zaraportować? 

Spółki nieruchomościowe zobowiązane są do przekazania Szefowi KAS informacji o podmiotach, które posiadają w tej spółce – bezpośrednio lub pośrednio – udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze (wraz z podaniem ich liczby).

Wspólnicy spółek nieruchomościowych, którzy posiadają bezpośrednio lub pośrednio 5% praw głosu, praw do udziału w zyskach lub praw o podobnym charakterze przekazują Szefowi KAS informację o liczbie posiadanych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Informacje należy złożyć w formie elektronicznej; dla spółki nieruchomościowej właściwy jest formularz CIT-N1, natomiast dla wspólnika spółki nieruchomościowej – formularz CIT-N2.


Co dalej? 

Jeżeli macie Państwo wątpliwości, czy Wasza spółka jest objęta obowiązkiem raportowania albo macie Państwo pytania dotyczące złożenia informacji, zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Podatkowym Tias: office@tias.pl


O autorze

Adela Ochman

Tias

`